DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN LONG ĐỨC - ĐỒNG NAI

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN LONG ĐỨC - ĐỒNG NAI


DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN LONG ĐỨC - ĐỒNG NAI
 

 

         

1/ Công Ty TNHH Phát Triển Bất Động Sản Daiwa House  

Địa chỉ:  Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 

Điện thoại: 0251 3201032

 

2/ Công Ty TNHH Koatsu Gas Kogyo Việt Nam

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai  

Điện thoại: 0251 3201032

 

3/ Công Ty TNHH Tomoe Việt Nam - Cn Miền Nam  

Địa chỉ: Phòng Số 3, Tầng 2, Trung Tâm Điều Hành Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3681196

 

4/ Công Ty TNHH Tomoe Việt Nam - Cn Miền Nam

Địa chỉ: Phòng Số 3, Tầng 2, Trung Tâm Điều Hành Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3681196

 

5/ Công Ty TNHH Việt Nam Shibutani

Địa chỉ:  Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 

Điện thoại: 0251 3201032

 

6/ Công Ty TNHH Minami Việt Nam

Địa chỉ:  Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 

Điện thoại: 0251 3681757

 

7/ Công Ty TNHH Tayca (Việt Nam)

Địa chỉ:  Lô H3, Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai         

Điện thoại: 0251 3681255

 

8/ Công Ty TNHH Nissei Surface Treatment Technology Việt Nam

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai  

Điện thoại: 0251 3201032

 

9/ Công Ty TNHH Kolmar Việt Nam       

Địa chỉ:  Đường N2-2, Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai   

Điện thoại: 0251 3201032      

 

10/ Công Ty TNHH Kobelco Mobile Power Việt Nam 

Địa chỉ:  Nhà Xưởng Cho Thuê 6-3, Đường N3-2, Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai         

Điện thoại: 0251 3201032

 

11/ Công Ty TNHH Hirata Precision Industrial Việt Nam     

Địa chỉ:  Nhà Xưởng Cho Thuê 3-3, Đường N3-2, Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai         

Điện thoại: 0251 3201032

 

12/ Công Ty TNHH I-Den Việt Nam         

Địa chỉ:  Nhà Xưởng Cho Thuê 3-2, Đường N3-2, Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai         

Điện thoại: 0251 3681682

 

13/ Công Ty TNHH Itak International (Việt Nam)       

Địa chỉ:  Nhà Xưởng Cho Thuê 2-5, 6, Đường N3-2, Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3681968

 

14/ Công Ty TNHH The Support Việt Nam       

Địa chỉ:  Lô D3, Khu Nhà Xưởng Cho Thuê, Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai         

Điện thoại:  0251 3201009

 

15/ Công Ty TNHH Taiyo Brush Việt Nam       

Địa chỉ:  K Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai       

Điện thoại: 0251 3201011

 

16/Công Ty TNHH Texel - Seikow Việt Nam     

Địa chỉ:  Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 

Điện thoại: 0251 3681279

 

17/ Công Ty TNHH Tentac (Hồ Chí Minh)        

Địa chỉ:  Đường D4-2, Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai   

Điện thoại: 0251 3681278

 

18/ Công Ty TNHH Toste Việt Nam         

Địa chỉ:  Nhà Xưởng Cho Thuê 5-1, Đường N3-2, Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai         

Điện thoại: 0251 3681800

 

19/ Công Ty TNHH Ohmi Kako Việt Nam         

Địa chỉ:  Đường N3-2, Nhà Xưởng Cho Thuê 5-6, Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai         

Điện thoại: 0251 3681500
 

20/ Công Ty TNHH Japan Best Foods     

Địa chỉ:  Đường N3-1, Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai   

Điện thoại: 0251 3681298

 

21/ Công Ty TNHH Koikeya Việt Nam    

Địa chỉ:  Đường N3-2, Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai   

Điện thoại: 0251 3681368

 

22/ Công Ty TNHH Taiyosha Electric Việt Nam

Địa chỉ:  Khu Công Nghiệp Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 

Điện thoại: 0251 3681005

 

23/ Công Ty TNHH Pegasus - Shimamoto Auto Parts Việt Nam

Địa chỉ:  Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai           

Điện thoại: 0251 3681171

 

24/ Công Ty TNHH Smc Manufacturing (Việt Nam)

Địa chỉ:  Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 

Điện thoại: 0251 3681345

 

25/ Công Ty TNHH Kyc Machine Industry Việt Nam 

Địa chỉ:  Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 

Điện thoại: 0251 3681245

 

26/ Công Ty TNHH Bao Bì Nhật Bản Đồng Nai

Địa chỉ:  Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai           

Điện thoại: 0251 3681214

 

27/ Công Ty TNHH Fukuokarashi Việt Nam

Địa chỉ:  B-2, Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai   

Điện thoại: 0251 3681200

 

28/ Công Ty TNHH Hóa Chất Fuji Việt Nam     

Địa chỉ:  Đường D4-1, Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai   

Điện thoại: 0251 3681250

 

29/ Công Ty TNHH Nagae Việt Nam

Địa chỉ:  Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 

Điện thoại: 0251 3681178

 

30/ Công Ty TNHH Hikari Việt Nam       

Địa chỉ:  Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 

Điện thoại: 0251 3681088

 

31/ Công Ty TNHH Phát Triển Bất Động Sản Daiwa House

Địa chỉ:  Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 

 

32/ Công Ty TNHH Koatsu Gas Kogyo Việt Nam

Địa chỉ:  Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai 

 

33/ Công Ty TNHH Koatsu Gas Kogyo Việt Nam

Địa chỉ:  Đường D4-1, Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

34/ Công Ty TNHH Paramount Bed Việt Nam

Địa chỉ:  Lô H1, Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

 

35/ Công Ty TNHH Bao Bì Nhật Bản Đồng Nai

Địa chỉ:  Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai