DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN VSHIP - BÌNH DƯƠNG

DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN VSHIP - BÌNH DƯƠNG


DANH BẠ CÔNG TY TRONG KCN VSHIP - BÌNH DƯƠNG


1/ Công Ty TNHH Việt Nam Dong Yun Plate Making

Địa Chỉ: 19 Đl Tự Do Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3757972   

Fax: (650) 3757283

Email: Dongyun1@Hcm.Vnn.Vn

 

2/ Công Ty TNHH Ắc Quy Gs Việt Nam

Địa Chỉ: 18 Đường 3 Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3756360    Fax: (650)3756362

Email: Gsbatteryvn@Hcm.Vnn.Vn

 

3/ Công Ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam)

Địa Chỉ: 11 Đường 4 Khu Công Nghiệp Vsip, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3782260   

Fax: (650)3782261

Email: Maryle@Fashionline.Com.Vn

 

4/ Công Ty TNHH Sx Bao Bì Alcamax Việt Nam

Địa Chỉ: 7 Đường 6 Khu Công Nghiệp Vsip, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3743031  

Fax: (650)3743032

Email: Csd@Alcamaxvn.Com

 

5/ Kurabe Industrial (Vietnam) Co., Ltd

Địa Chỉ: 26 Đl Tự Do Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3767198  

Fax: (650)3757811

Email: Kiv.Admin@Kurabe.Com.Vn

 

6/ Công Ty TNHH Esquel Garment (Việt Nam)

Địa Chỉ: 9 Đường 5 Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3757629   

Fax: (650)3757429

Email: Yintk@Esqel.Com

 

7/ Công Ty TNHH Cpac Monier Việt Nam

Địa Chỉ: 9 Đường 10 Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3767581   

Fax: (650)3767580

Email: Roofexpert@Cpacroof.Com.Vn

 

8/ Công Ty Cp Công Nghệ Truyền Thông Việt Nam (Vntt)

Địa Chỉ: T4 Đường 1 Khu Công Nghiệp Vsip 2, H.Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3635201  

Fax: (650)3635200

Email: Contact@Vntt.Com.Vn

 

9/ Công Ty TNHH Chuan Ho (Vietnam)

Địa Chỉ: 17b Đường 4 Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3782216 

Fax: (650)3782219

Email: Chuanho@Hcm.Vnn.Vn

 

10/ Cty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam)

Địa Chỉ: 11 Đường 4 Khu Công Nghiệp Vsip, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3782260  

Fax: (650)3782261

Email: Maryle@Fashionline.Com.Vn

 

11/ Tong Chang Electric Machinery Co., Ltd

Địa Chỉ: 7 Đl Độc Lập Khu Công Nghiệp  Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương Điện Thoại: (650)3767185 

Fax: (650)3767189

Email: East-Raise@Vnn.Vn

 

12/ Công Ty TNHH Avery Dennison - Paxar Việt Nam

Địa Chỉ: 1 Đường 10 Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3784021  

Fax: (650)3784024

Website: Www.Paxar.Com

 

13/ Công Ty TNHH Hte Việt Nam

Địa Chỉ: 42 Đường 4 Khu Công Nghiệp Vsip 1, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3743045   

Fax: (650)3743046

Email: Info@Htevn.Com

 

14/ Công Ty TNHH Việt Nam Hwa Yang

Địa Chỉ: 49 Đường 6 Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3767995

Fax: (650)3767986

Email: Vietnamhwayang@Yahoo.Com

 

15/ Công Ty Ld TNHH Anova

Địa Chỉ: 36 Đl Độc Lập Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3782770

Fax: (650)3782700

Email: Info@Anova.Com.Vn

 

16/ Công Ty TNHH Clariant (Việt Nam)

Địa Chỉ: Lô 3 Đường 2 Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3743161  

Fax: (650)3743163

Website: Www.Clariant.Com

 

17/ Công Ty TNHH Cpac Monier Việt Nam

Địa Chỉ: 9 Đường 10 Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3767581 

 Fax: (650)3767580

Email: Roofexpert@Cpacroof.Com.Vn

 

18/ Công Ty TNHH Sato Sangyo Vn

Địa Chỉ: 37 Đường 6 Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3767600  

Fax: (650)3767601

 

19/ Công Ty TNHH Lotteria Việt Nam - Cn

Địa Chỉ: 38 Đường 3 Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3767658  

Fax: (650)3767657

Website: Www.Lotteria.Com.Vn

 

20/ Công Ty TNHH Apm Springs (Vietnam)

Địa Chỉ: 25 Đl Tự Do Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3767078

Fax: (650)3767077

Email: Jsj_Apmss@Apm-Automotive.Com ; Lkk_Apmss@Apm-Automotive.Com

 

21/ Công Ty TNHH Sohwa Sài Gòn

Địa Chỉ: 2 Đường 2a Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3784001  

Fax: (650)3784010

Email: Sohwasg@Hcm.Vnn.Vn

 

22/ Công Ty TNHH Aeco-Pack Plastic

Địa Chỉ: 8 Đường 10 Khu Công Nghiệp Vsip 1, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3767773    

Fax: (650)3767770

Email: Aecopack@Hotmail.Com ; Brian.Aecopack@Hotmail.Com ;

 

23/ Công Ty Cp Công Nghệ Sinh Học Dược Phẩm Ica

Địa Chỉ: Lô 10 Đường 5 Khu Công Nghiệp Vsip, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3757922    

Fax: (650)3757921

Email: Nththu@Icapharma.Com

 

24/ Daily Full Int'l Printing (Vietnam) Co. Ltd

Địa Chỉ: 7 Đường 8 Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, , Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3756705  

Fax: (650)3756708

Email: Dailyfullro@Hcm.Vnn.Vn

 

25/ Công Ty Ld TNHH Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore (Vsip)

Địa Chỉ: 8 Đl Hữu Nghị Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3743898    

Fax: (650)3743430

Email: Marketing@Vsip.Com.Vn ;

 

26/ Công Ty TNHH Shuan Hwa Industrial Việt Nam

Địa Chỉ: 19 Đl Độc Lập Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3784369   

Fax: (650)3784388

Email: Webmaster@Shuanhwa.Com ; Vn2006@Shuanhwa.Com.Tw

 

27/ Công Ty TNHH Sài Gòn Knitwear

Địa Chỉ: 6b Đường 2a Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3782117    

Fax: (650)3782121

Email: Kaoshavn2@Hcm.Vnn.Vn

 

28/ Công Ty TNHH Sx Sơn Phoenix (Vn)

Địa Chỉ: 16 Đường 8 Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3782752   

Fax: (650)3782754

Email: Phoenix_Paint@Hcm.Vnn.Vn


29/ Công Ty TNHH Vision Int'l

Địa Chỉ: 19 Đl Hữu Nghị Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3782968    Fax: (650)3782967

Email: Fs-Vision@Hcm.Vnn.Vn ; Tomhank@Vision.Fusheng.Com

 

30/ Công Ty TNHH Tsuchiya Tsco Việt Nam

Địa Chỉ: 5 Đl Độc Lập Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3782773  

Fax: (650)3782776

Email: And@Tsuchiya-Tscovn.Com

 

31/  Vina Showa Co., Ltd

Địa Chỉ: 23 Đl Hữu Nghị Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3782979    

Fax: (650)3782957

Email: Vinashowa@Hcm.Vnn.Vn

 

32/ Korea United Pharm. Int'l Inc.

Địa Chỉ: 2 Đl Tự Do Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3782980  

Fax: (650)3782981

Email: Hai@Kupi.Vn

 

33/ Công Ty TNHH Sài Gòn Technology Glass

Địa Chỉ: 11 Đường 10 Khu Công Nghiệp Vsip, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3767333   

Fax: (650)3767330

Email: Sales@Saigonglass.Com

 

34/ Daily Many Int'l Vietnam Co. Ltd

Địa Chỉ: 8b Đường 2a Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3782096        

Fax: (650)3782095

Email: Dailimany@Hcm.Vnn.Vn

 

35/ Công Ty TNHH Kian Joo Can (Vietnam)

Địa Chỉ: 17 Đl Độc Lập Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3782292      

Fax: (650)3782291

Email: Kianjoocan@Hcm.Vnn.Vn

 

36/ Tong Chang Electric Machinery Co., Ltd

Địa Chỉ: 7 Đl Độc Lập Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3767185  

Fax: (650)3767189

Email: East-Raise@Vnn.Vn

 

37/ Công Ty TNHH Kimberly Clark Việt Nam

Địa Chỉ: 32 Đl Hữu Nghị Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3769156 

Fax: (650)3743914

Email: Kcbdm@Hcm.Vnn.Vn

 

38/ Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam (Bidv) - Cn Nam Bình Dương

Địa Chỉ: 7-8 Đường 3 Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3769072   

Fax: (650)3754829

Website: Www.Bidv.Com.Vn

 

39/ Công Ty TNHH Sv Probe Việt Nam

Địa Chỉ: 37a Đường 6 Khu Công Nghiệp Vsip, X.Bình Hòa, H.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3784301  

Fax: (650)3784304

 

40/ Công Ty TNHH Việt Nam Parkerizing

Địa Chỉ: 12 Đlđộc Lập Khu Công Nghiệp Vsip, Xã Bình Hòa, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (650)3743152

Fax: (650)3743151

Email: Vnparkerizing@Hcm.Vnn.Vn

An ninh KCN VSIP và giải pháp bảo vệ uy tín tại Bình Dương

Khu công nghiệp VSIP (Vietnam Singapore Industrial Park) là một trong những khu công nghiệp lớn và hiện đại nhất Việt Nam, tọa lạc tại tỉnh Bình Dương. Nơi đây thu hút nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực như điện tử, cơ khí, dệt may, da giày, hóa chất,... KCN VSIP đóng góp significantly cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương và cả nước. Tuy nhiên, đảm bảo an ninh cho KCN VSIP là một bài toán quan trọng và đầy thách thức.

Dưới đây là một số vấn đề an ninh thường gặp tại KCN VSIP:

  • Trộm cắp tài sản: Đây là vấn đề nhức nhối tại KCN VSIP, với các đối tượng thường nhắm vào xe máy, hàng hóa, thiết bị máy móc, nguyên vật liệu,... của các doanh nghiệp.
  • Gây rối trật tự: Một số đối tượng gây rối trật tự, tụ tập đông người, sử dụng chất kích thích ảnh hưởng đến an ninh trật tự chung của KCN.
  • Vi phạm các quy định về an ninh, phòng cháy chữa cháy: Một số doanh nghiệp vi phạm các quy định về an ninh, phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ, gây thiệt hại về người và tài sản.
  • Lừa đảo: Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng thủ đoạn giả mạo công ty, cơ quan chức năng hoặc nhân viên ngân hàng để lừa đảo tiền của các doanh nghiệp và cá nhân trong KCN.
  • Hoạt động xâm nhập trái phép: Do vị trí địa lý thuận lợi, KCN VSIP có nguy cơ cao bị xâm nhập trái phép, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Ngoài ra, KCN VSIP còn có mật độ dân cư đông đúc, tập trung nhiều công nhân lao động từ các nơi khác đến sinh sống và làm việc. Điều này cũng khiến cho tình hình an ninh tại đây trở nên phức tạp hơn.

Do vậy, việc thuê công ty dịch vụ bảo vệ ở Bình Dương chuyên nghiệp là giải pháp tối ưu để đảm bảo an ninh cho KCN VSIP.

Công ty bảo vệ Sài Gòn 24h với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ, cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, trang bị nghiệp vụ chuyên môn cao và hệ thống trang thiết bị hiện đại, cam kết mang đến cho quý khách hàng dịch vụ bảo vệ tốt nhất, góp phần đảm bảo an ninh cho KCN VSIP và khu vực lân cận.


Hãy liên hệ ngay với Sài Gòn 24h để được tư vấn miễn phí và báo giá chi tiết về các dịch vụ bảo vệ tại KCN VSIP, Bình Dương!